ประกาศการป้ องกันขอ้ มลู ส าหรบัลกู คา้

ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันข ้อมูล (“ประกาศ”) นี้ก าหนดพื้นฐานที่ Tastech Pte Ltd (“เรา”,“เรา” หรือ “ของเรา”) อาจรวบรวม, ใช, ้เปิดเผย หรอืประมวลผลขอ้มลู สว่ นบคุ คลของลกู คา้ตามสว่ นบคุ คล พระราชบัญญัติคุ้มครองข ้อมูล (“PDPA”) ประกาศนใี้ชก้บั ขอ้ มลู สว่ นบคุ คลในความครอบครองของเราหรอื ภายใตก้ ารควบคมุ ของเรา, รวมถงึขอ้ มลู สว่ นบคุ คลทอี่ ยใู่ นความครอบครองขององคก์ รทเี่ รามสี ว่ นรว่ มในการรวบรวม, ใช, ้เปิดเผย หรอื ประมวลผลขอ้มลู สว่ นบคุ คลเพอื่ จดุ ประสงคข์ องเรา

 • ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

   1.

   ตามทใี่ ชใ้นประกาศน:

   “ลูกค้า” หมายถึงบุคคลที่ (a) ติดต่อเราผ่านทางวิธีการใด ๆ เพอื่ คน้ หาขอ้ มลู เพมิ่ เตมิเกยี่ วกบั สนิคา้หรอืบรกิ ารใด ๆ ที่เราให้บริการ, หรือ (b) อาจ, หรือมี, ไดท้ าสญั ญากบั เราเพอื่ จดั หาสนิคา้หรอื บริการของเรา; และ

   “ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล” หมายถึงข้อมูล, ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่, เกี่ยวกับลูกค ้าที่สามารถระบุได้: (a) จากข ้อมูลนั้น; หรือ (b) จากข ้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ๆ ที่เรามีหรืออาจจะเข ้าถึง

   2.

   ขึ้นอยู่กับลักษณะของการโต้ตอบของคุณกับเรา, ตัวอยา่ งของขอ้ มลู สว่ นบคุ คลทเี่ ราอาจรวบรวมจากคณุ รวมถึง ชอื่ , หมายเลขประจ าตัว เชน่ ใบอนุญาตท างาน, หนังสอืเดนิ ทาง, และวันเดือนปีเกิด, ทอี่ ยอู่ าศัย, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท, ์ สญั ชาติและเพศ

   3.

   ข ้อก าหนดอื่น ๆ ทใี่ ชใ้นประกาศนจี้ ะมคี วามหมายทกี่ าหนดไวใ้น PDPA (ที่บริบทอนุญาต)

 • การรวบรวม, การใช้และการเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

   4.

   โดยทั่วไปเราจะไมเ่ ก็บขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ เวน้ แต่

   a. ข ้อมูลเหล่านี้ถูกใหแ้ กเ่ ราโดยสมคั รใจโดยคณุ โดยตรงหรอื ผา่ นบคุ คลทสี่ ามซงึ่ ไดร้ับอนุญาตอยา งถกู ตอ้ งจากคณุ เพอื่ เปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ ใหเ้รา (“ตัวแทนผู้มีอ านาจของคุณ”) หลังจาก (i) คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) ได้รับแจ้งถึงจุดประสงค์ในการรวบรวมข ้อมูล และ (ii) คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) ไดใ้หค้ วามยนิยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรในการเก็บรวบรวมและการใชข้ อ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ หรือ

   b. การรวบรวมและการใชข้ อ้มลู สว่ นบคุ คลโดยไมไ่ ดร้ับความยนิยอมอนุญาตหรอื ก าหนดโดย PDPA หรือกฎหมายอื่น ๆ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะรวบรวมขอ้ มลู สว่ นบคุ คลเพมิ่ เตมิ ใด ๆ และกอ่ นทจี่ ะใชข้อ้มลู สว่ นบคุ คลของคณุ เพอื่ จดุ ประสงคท์ ไี่ มไ่ ดร้ับแจง้ใหค้ ณุ ทราบ (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย)

   5.

   เราอาจรวบรวมและใชข้ อ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ เพอื่ วัตถปุ ระสงคใ์ ด ๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้:

   a. ปฏบิ ตั ติ ามภาระหนา้ทใี่ นระหวา่ งหรอืเกยี่ วขอ้ งกบั การจัดหาสนิคา้และ / หรือบริการที่คุณร้องขอ;

   b. ยืนยันตัวตนของคุณ;

   c. การตอบสนองต่อ, การจัดการ, และการประมวลผลแบบสอบถาม, ค าขอ, แอปพลเิคชนั , การร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากคุณ;

   d. จัดการความสมั พันธข์ องคณุ กบั เรา;

   e. ประมวลผลการช าระเงนิหรอื ท าธรุ กรรมเครดติ;

   f. การปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบข้อบังคับ, แนวปฏิบัติ, แนวทาง หรือกฎ, หรอืเพอื่ ชว่ ยในการบงัคับใชก้ฎหมายและการสบื สวนทดี่ าเนนิ การโดยหน่วยงานของรัฐแ ละ / หรือหน่วยงานก ากับดูแลใด ๆ;

   g. วัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณให้ข ้อมูล;

   h. การสง่ ตอ่ ไปยงับคุ คลทสี่ ามซงึ่ ไมใ่ ช่ บริษัท ในเครือรวมถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามและตัวแทน, และหน่วยงานภาครัฐและ / หรือหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข ้อง, ไมว่ า่ จะในสงิคโปรห์ รอื ตา่ งประเทศ, เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข ้างต้น; และ

   i. จุดประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ งซงึ่ เกยี่ วขอ้ งหรอืเกยี่ วขอ้ งกบั สงิ่ ทกี่ ลา่ วมาขา้งตน

   6.

   เราอาจเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ :

   a. ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยข ้อมูลดังกล่าวเพื่อด าเนินการตามภาระหน้าที่ในระหว่า ง หรอืเกยี่ วขอ้ งกบั การจัดหาสนิคา้และบรกิ ารทคี่ ณุ รอ้ งขอ; หรือ

   b. ถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สาม, ตัวแทนและองค์กรอื่น ๆ ทเี่ รามสี ว่ นรว่ ม ในการด าเนินการใด ๆ ของฟังกช์ นั่ ทมี่ กี ารอา้งองิถงึวัตถปุ ระสงคด์ ังกลา่ วขา้งตน

 • ถอนการยินยอมของคุณ

   7.

   ความยนิยอมทคี่ ณุ ใหไ้วส้ าหรับการรวบรวม, การใชแ้ละการเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ จะยงัคงมผี ลจนกวา่ คณุ จะถกู ถอนเป็นลายลกั ษ ณ์อักษร คณุ สามารถเพกิถอนค ายนิยอมและขอใหเ้ราหยดุ รวบรวมใช ้และ / หรอืเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ เพอื่ วัตถปุ ระสงคใ์ด ๆ หรอื ทัง้หมดทรี่ ะบไุ วข้ า้งตน้ โดยสง่ ค าขอของคณุ เป็นลายลักษณ์อกั ษรหรอื ทางอเีมลถงึเจา้หนา้ ที่คุ้มครองข ้อมูลของเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

   8.

   เมื่อได้รับค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณเพื่อเพิกถอนค ายินยอมของคุณ, เราอาจตอ้ งใชเ้วลาทเี่ หมาะสม (ขนึ้ อยกู่ บั ความซบั ซอ้นของค าขอและผลกระทบตอ่ ความสมั พันธข์ องเรากบั คณุ ) ส าหรับค าขอของคณุ ทตี่ อ้ งด าเนนิ การและเพอื่ แจง้ใหค้ ณุ ทราบถงึผลกระทบของเราทยี่ อมรับเช่ นเดียวกัน, รวมถึงผลทางกฎหมายใด ๆ ทอี่ าจสง่ ผลกระทบตอ่ สทิ ธแิ์ ละความรับผดิ ของคณุ ตอ่ เรา โดยทั่วไป, เราจะพยายามด าเนนิ การตามค าขอของคณุ ภายในสบิ (10) วันท าการหลังจากได้รับค าขอ

   9.

   แมว้า่ เราจะเคารพการตดั สนิ ใจของคณุ ในการเพกิถอนค ายนิยอมของคณุ , โปรดทราบว่าขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของการร้องขอของคุณ, เราอาจไมอ่ ยใู่ นฐานะทจี่ ะใหบ้ รกิ ารสนิคา้หรอืบรกิ ารของเราแกค่ ณุ และเราจะ, ในกรณีเชน่ น,ี้ แจ้งให้คุณทราบก่อนด าเนินการตามค าขอของคุณ หากคณุ ตัดสนิ ใจทจี่ ะยกเลกิการถอนค ายนิยอม, โปรดแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะที่อธิบายไว้ในข ้อ 7 ข ้างต้น

   10.

   โปรดทราบวา่ การเพกิถอนค ายนิยอมจะไมส่ ง่ ผลกระทบตอ่ สทิ ธขิ์ องเราในการเก็บรวบรวม, ใชแ้ละเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลในกรณีทกี่ ารเก็บรวบรวม, การใชแ้ละการเปิดเผยดังกลา่ วโดยไมไ่ ดร้ับอนุญาตหรอื ไดร้ับความยนิยอมภายใตก้ฎหมายทบี่ งั คับใช ้

 • การเขา้ถงึและแกไ้ขขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

   11.

   หากคุณต้องการท า (a) ค าขอเขา้ถงึเพอื่ เขา้ถงึส าเนาขอ้ มลู สว่ นบคุ คลทเี่ ราเก็บไวเ้กยี่ วกบั คณุ หรอื ขอ้ มลู เกยี่ วกบั วธิกี าร ทเี่ ราใชห้ รอืเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ หรอื (b) ค าขอแก ้ไขเพื่อ แกไ้ขหรอื ปรับปรงุ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คลใด ๆ ของคุณที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ, คณุ สามารถสง่ ค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข ้อมูลของเราต ามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุด้านล่าง

   12.

   โปรดทราบวา่ อาจมกี ารคดิ คา่ ธรรมเนยี มทเี่ หมาะสมส าหรับค าขอการเขา้ถงึ ถา้เป็นเชน่ นัน้ , เราจะแจ้งให้คุณทราบค่าธรรมเนียมก่อนที่จะด าเนินการตามค าขอของคุณ

   13.

   เราจะตอบค าขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยทั่วไป, การตอบกลับของเราจะอยู่ภายในสามสบิ (30) วันท าการ หากเราไมส่ ามารถตอบค าขอของคณุ ภายในสามสบิ (30) วันหลังจากได ้รับค าขอของคุณ, เราจะแจง้ใหค้ ณุ ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรภายในสามสบิ (30) วัน นับจากเวลาที่เราจะสามารถตอบสนองต่อค าขอของคุณได้ หากเราไมส่ ามารถใหข้ อ้ มลู สว่ นบคุ คลใด ๆ กับคุณหรือท าการแก ้ไขที่คุณร้องขอ, เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุที่เราไม่สามารถท าได้ (ยกเว้นในกรณีที่เราไม่จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้PDPA)

 • การป้องกนัขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

   14.

   เพอื่ ปกป้องขอ้มลู สว่ นบคุ คลของคณุ จากการเขา้ถงึ, การรวบรวม, การใช, ้ การเปิดเผย, การคัดลอก, การปรับเปลี่ยน, การก าจัด หรอื ความเสยี่ งทคี่ ลา้ยคลงึกนั เราได้แนะน ามาตรการด้านการบริหาร, ทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสม เชน่ การป้องกนั ไวรัสทที่ ันสมยั , การเขา้รหสั , ใชต้ ัวกรองความเป็นสว่ นตัว และการเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลทัง้ภายในและตอ่ ผใู้หบ้ รกิ ารบคุ คลทสี่ ามทไี่ ดร้ับอนุญาตและตัว แทนของเราบนพื้นฐานที่จ าเป็นต้องรู้เท่านั้น

   15.

   คุณควรทราบว่า, อย่างไรก็ตาม, ไมม่ วีธิกี ารสง่ ผา่ นอนิเทอรเ์น็ตหรอื วธิกี ารจัดเกบ็ ขอ้ มลู อเิล็กทรอนกิ สท์ มี่ คี วามปลอดภยัอยา่ งสม บูรณ์แม ้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้, แต่เราพยายามปกป้องความปลอดภัยของข ้อมูลของคุณและตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรัก ษาความปลอดภัยข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่อง

 • ความถกู ตอ้ งของขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

   16.

   โดยทั่วไปเราใชข้อ้มลู สว่ นบคุ คลทไี่ ดร้ับจากคณุ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) เพอื่ ใหม้ นั่ ใจวา่ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ เป็นปัจจบุ นั , สมบูรณ์และถูกต้อง, โปรดอัพเดทเราหากมกี ารเปลยี่ นแปลงขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ โดยแจง้เจา้หนา้ทคี่ มุ้ ครองขอ้มู ลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

 • การเก็บรกัษาขอ้ มลู สว่ นบคุ คล

   17.

   เราอาจเก็บรักษาขอ้มลู สว่ นบคุ คลของคณุ ตราบเทา่ ทจี่ าเป็นเพอื่ ใหบ้ รรลตุ ามวัตถปุ ระสงค์ในการ รวบรวมหรอื ตามทจี่ าเป็นหรอื ไดร้ับอนุญาตตามกฎหมายทใี่ ชบ้ งัคับ

   18.

   เราจะยตุ กิ ารเก็บรักษาขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ , หรอื ลบวธิกี ารทขี่ อ้มลู นัน้ สามารถเชอื่ มโยงกบั คณุ , ไดท้ ันทที มี่ เีหตผุ ลทจี่ ะถอื วา่ การเก็บรกั ษาดังกลา่ วไมไ่ ดม้ จีดุ ประสงคใ์ นการเก็บรวบรวมขอ้ มลู สว่ นบุคคล, และไมจ่ าเป็นส าหรับวัตถปุ ระสงคท์ างกฎหมายหรอื ธรุ กจิอกีตอ่ ไป

 • การถา่ ยโอนขอ้ มลู สว่ นบคุ คลนอกสงิคโปร์

   19.

   โดยทั่วไปเราไมถ่ า่ ยโอนขอ้มลู สว่ นบคุ คลของคณุ ไปยงัประเทศอนื่ นอกสงิคโปร์ อย่างไรก็ตาม,หากเราท าเชน่ นัน้ , เราจะไดร้ับความยนิยอมจากคณุ ส าหรับการถา่ ยโอนและเราจะด าเนนิ การตามขนั้ ตอนเพอื่ ใหแ้น่ใ จวา่ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของคณุ ยงัคงไดรับมาตรฐานการป้องกันที่อย่างน้อย ้ เทียบเท่ากับที่ให้ไว้ภา ยใต้ PDPA

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

   20.

   คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข ้อมูลของเรา หากคุณมีขอ้สงสยัหรอื ขอ้เสนอแนะเกยี่ วกบั นโยบายและขนั้ ตอนการคมุ้ครองขอ้ มลู สว่ นบคุ คลข องเรา, หรือหากคุณต้องการที่จะร้องขอใด ๆ, ในลักษณะดังต่อไปนี้:

   หมายเลขติดต่อ: 6261 3219

   อีเมล: dpo@atastay.com

 • ผลของการแจง้และการเปลยี่ นแปลงทสี่ งัเกตได้

   21.

   ประกาศนมี้ ผี ลบงัคับใชร้ว่ มกบั ประกาศอนื่ ๆ, ขอ้สญั ญาและขอ้ความยนิยอมทใี่ ชบ้ งัคับเกยี่ วกบั การรวบรวม, การใช ้ และการเปิดเผยขอ้ มลู สว่ นบคุ คลของเราโดยเรา

   22.

   เราอาจแก ้ไขประกาศนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณอาจพิจารณาว่ามีการแก ้ไขใด ๆ เกิดขึ้นโดยอ ้างอิงถึงวันที่มีการปรับปรุงประกาศนี้ครั้งล่าสุดหรือไม่ การทคี่ ณุ ใชบ้ รกิ าร ของเราอย่างต่อเนื่องจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

   22.1

   วันที่มีผล: 27/07/2020

   22.2

   อัพเดทล่าสุด: 27/07/2020