Điều khoản sử dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản Sử dụng này là thỏa thuận ràng buộc pháp lý được thực hiện giữa bạn, dù là cá nhân hay đại diện cho một pháp nhân (“bạn”) và Tastech Pte Ltd, hoạt động kinh doanh với tư cách ATASTAY (“ATASTAY”, “chúng tôi” hoặc “ của chúng tôi ”), liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web http://www.atastay.com cũng như bất kỳ hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối với nhau (gọi chung là “Địa điểm” ). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản Sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN TRUY CẬP TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI NGỪNG SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Bằng cách thức này, các điều kiện và điều khoản bổ sung hay các tài liệu có thể được đăng trên trang Web theo thời gian sẽ được đưa vào trang web này với mục đích tham khảo. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của bản thân, thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi tới các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Điều khoản Sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi như vậy. Bạn có trách nhiệm xem xét định kỳ các Điều khoản Sử dụng này để luôn cập nhật thông tin. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được thông báo và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kỳ Điều khoản Sử dụng sửa đổi nào do bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày Điều khoản Sử dụng sửa đổi đó được đăng.

Thông tin cung cấp trên trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kì cá nhân hay thực thể trong bất kì quyền tài phán hoặc tại quốc gia – nơi mà viêc phân phối hay sử dụng trái với luật pháp hay quy định hoặc sẽ bắt buộc chúng tôi phải tuân theo bất kì yêu cầu đăng ký trong phạm vi quyền hạn hay đất nước đó. Theo đó, những cá nhân lựa chọn chủ động truy cập trang web từ địa điểm khác sẽ phải tự chịu trách nhiệm đối với việc tuân thủ luật pháp tại địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp tại địa phương được áp dụng.

Trang web này chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Những người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng hay đăng ký trên trang web.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi được quy định khác, trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và mọi mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, ký tự, ảnh và đồ họa trên trang web (gọi chung là “Nội dung”) và tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và logo chứa những dấu hiệu này (gọi chung là “Nhãn hiệu”) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo hộ bởi luật bản quyền và tên thương mại và nhiều luật liên quan đến quyền tài sản và cạnh tranh không lành mạnh của Mỹ, luật bản quyền quốc tế và các hiệp định quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được trình bày trong mục “” chỉ được coi là thông tin của bạn và chỉ với mục đích cho việc sử dụng cá nhân. Trừ khi được trình bày rõ rang trong các điều khoản sử dụng này, không có bất kì nội dung hay nhãn hiệu nào được quyền sao chép, tái sử dụng, tổng hợp, tái bản, đăng lên, công khai, mã hóa, biên dịch, truyền tin, phân phối, bán, cấp phép hoặc sử dụng với bất kì mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản được gửi từ trước của chúng tôi.

Bạn sẽ được cấp quyền mang tính giới hạn để truy cập vào trang web và để tải về hoặc in bản sao của bất kì phần nào của Nội dung mà bạn có thể truy cập một cách hợp lệ chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân, không có mục đích thương mại của bạn, với điều kiện là bạn có đủ điều kiện để sử dụng trang web. Chúng tôi nắm giữ mọi quyền lợi liên quan đến việc không cấp quyền một cách rõ ràng cho bạn vào và đối với trang web, Nội dung và các Nhãn hiệu.

Đại diện người dùng

Bằng việc sử dụng trang web, bạn đại diện và chứng thực rằng: (1) tất cả thông tin đăng ký mà bạn đưa lên là đúng, chuẩn xác, hiện hành và hoàn thiện; (2) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó và cập nhật kịp thời nếu như cần thiết; (3) bạn có khả năng pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ với các điều khoản sử dụng này; (4) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong khu vực thẩm quyền mà bạn sinh sống; (5) bạn sẽ không truy cập trang web thông qua phương pháp tự động hay phương pháp không phải thủ công, bất kể là thông qua bot, script hay phương pháp khác; (6) bạn sẽ không sử dụng trang web với bất kì mục đích phi pháp hay không được phê duyệt; và (7) việc sử dụng trang web của bạn không vi phạm bất kì đạo luật hay quy định nào.

Nếu bạn cung cấp bất kì thông tin nào mà là không đúng, không chuẩn xác, không hiện hành hay không hoàn thiện, chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc xóa bỏ tài khoản của bạn và sẽ từ chối toàn bộ việc sử dụng trang web ở hiện tại và trong tương lai (hoặc bất kì phần nào của việc đó).

Đăng ký người dùng

Bạn có thể phải yêu cầu đăng ký trên trang web. Bạn đồng ý bảo mật mật khẩu và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ việc sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có quyền việc loại bỏ, lấy lại hay đổi tên người dùng mà bạn lựa chọn nếu như chúng tôi, theo quyết định riêng của bản thân, thấy tên người dùng đó là không phù hợp, tục tĩu hay khó chịu.

PCác hoạt động bị cấm

Bạn có thể không được truy cập trang web với bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định sẵn. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực mang tính thương mại nào ngoại trừ những cái được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

Bạn, với tư cách là người dùng của trang web, đồng ý không thực hiện những điều sau:

1.

Lấy dữ liệu hoặc bất cứ nội dung nào khác từ trang web một cách hệ thống nhằm tạo ra hoặc biên soạn, trực tiếp hay gián tiếp, tài liệu sưu tầm, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc chỉ dẫn mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2.

Lừa gạt, gian lận hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kỳ nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu người dùng.

3.

Phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Trang web, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Trang web và /hoặc Nội dung có trong đó.

4.

Làm mất uy tín, hoen ố hay gây tổn hại tới quan điểm của chúng tôi, bản thân chúng tôi và/hoặc trang Web.

5.

Sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ Trang web với mục đích quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác.

6.

Sử dụng một cách không hợp lệ các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về lạm dụng hoặc hành vi sai trái.

7.

Sử dụng Trang web theo cách không phù hợp với bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

8.

Sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ.

9.

Tham gia vào việc đổ tội hoặc liên kết trái phép tới trang Web.

10.

Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) vi-rút, vi-rút Trojan hoặc tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và trải nghiệm Trang web không bị gián đoạn của bất kỳ bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, hoạt động hoặc bảo trì Trang web.

11.

Tham gia vào bất kỳ hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi bình luận hoặc tin nhắn hoặc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.

12.

Xóa bản quyền hoặc thông báo về quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ Nội dung nào.

13.

Cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác.

14.

Bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn.

15.

Tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kỳ tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn, các định dạng đồ họa, pixel kích thước 1x1, lỗi web, cookie hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi sẽ được coi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập bị động” hay “pcms”).

16.

Cản trở, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với Trang web hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với Trang web.

17.

Quấy rối, làm phiền, dọa nạt hoặc đe dọa bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của chúng tôi tham gia vào việc cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bạn.

18.

Cố gắng phớt lờ bất kỳ biện pháp nào của Trang web được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web.

19.

Sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc mã khác.

20.

Giải mã, dịch ngược, tách bỏ hoặc sử dụng kỹ thuật đảo ngược bất kì phần mềm nào cấu thành hoặc bằng cách nào đó tạo nên một phần của trang Web.

21.

Trừ khi có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm chuẩn hoặc trình duyệt Internet, việc sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kỳ hệ thống tự động nào sẽ bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ trình thu thập dữ liệu, rô bốt, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập Trang web, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kỳ tập lệnh trái phép nào hoặc phần mềm khác.

22.

Sử dụng đại lý mua hoặc thực hiện việc mua trên trang Web.

23.

Sử dụng trái phép Trang web, bao gồm thu thập tên người dùng và / hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo.

24.

Sử dụng Trang web như một phần của bất kỳ nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng Trang web và / hoặc Nội dung cho bất kỳ nỗ lực tạo doanh thu hoặc cho doanh nghiệp thương mại nào.

Đóng góp tạo bởi người dùng

Trang Web không đưa ra bất cứ lời đề nghị tới người dùng đối với việc nộp hoặc đăng nội dung. Trang web không đề nghị người dùng gửi hoặc đăng nội dung. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn cơ hội để tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh , đồ họa, nhận xét, đề xuất hoặc thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “Đóng góp”). Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của Trang web và thông qua các trang web của bên thứ ba. Do đó, bất kỳ Đóng góp nào mà bạn truyền tải có thể được xử lý theo Chính sách Bảo mật của Trang web. Khi bạn tạo hay cung cấp bất kì đóng góp nào, bạn, theo đó, sẽ đại diện và bảo đảm rằng:

1.

Việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai hoặc hiệu suất và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các Đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền nhân thân của bất kỳ bên thứ ba nào.

2.

Bạn là người tạo và chủ hoặc có giấy phép cần thiết, quyên, sự đồng ý, bài đăng và sự cho phép để sử dụng và ủy quyền chúng tôi, trang Web và những người dùng khác của trang Web sử dụng đóng góp của bạn bằng bất kì hình thức nào mà trang Web và những điều khoản sử dụng này để cập.

3.

Bạn có sự đồng ý bằng văn bản, bài đăng và/hoặc sự cho phép từng và toàn bộ những cá nhân có thể nhận dạng được trong đóng góp của bạn để sử dụng tên hay những cái tương tự của từng và toàn bộ những cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng đóng góp của bạn bằng bất kì cách nào mà trang Web và những điều khoản sử dụng này để cập.

4.

Đóng góp của bạn không được sai, thiếu chính xác hay gây hiểu nhầm.

5.

Đóng góp của bạn không được là quảng cáo không được yêu cầu hay trái phép, tài liệu có tính chất quảng cáo, sơ đồ kim tự tháp, lá thư theo chuỗi, thư rác, thư gửi hàng loạt hay bất kì hình thức lôi kéo khác.

6.

Đóng góp của bạn không được tục tĩu, dâm dục, khiêu dâm, thô tục, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể gây khó chịu (do chúng tôi quy định).

7.

Đóng góp của bạn không chế nhạo, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kỳ ai.

8.

Đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bạo lực bất kỳ chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa tổn hại thể chất chống lại người khác.

9.

Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào.

10.

Đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào.

11.

Đóng góp của bạn không chứa bất kỳ tài liệu nào lấy thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi hoặc lợi dụng những người dưới 18 tuổi theo cách tình dục hoặc bạo lực.

12.

Đóng góp của bạn không vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của trẻ vị thành niên.

13.

Đóng góp của bạn không bao gồm bất kỳ nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, sở thích tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.

14.

Các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kỳ việc sử dụng Trang web nào vi phạm những điều đã nói ở trên đều vi phạm Điều khoản Sử dụng này và có thể dẫn đến việc chấm dứt hoặc đình chỉ quyền sử dụng Trang web của bạn.

Cấp quyền đóng góp

Bạn và trang Web đồng ý rằng cả hai bên có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kì thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản của chính sách bảo mật và lựa chọn của bạn (bao gồm thiết đặt).

Bằng cách gửi đề xuất hoặc phản hồi khác liên quan đến Trang web, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.

Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tất cả các Đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các Đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ phát ngôn hay tuyên bố trong bất kì chỗ nào trên trang Web. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với đóng góp của mình và bạn hoàn toàn đồng ý rằng sẽ miễn trừ cho chúng tôi khỏi bất kì và toàn bộ trách nhiệm và không tiến hành bất cứ hành động pháp lý nào chống lại chúng tôi liên quan đến đóng góp của bạn.

Đệ trình

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Trang web (“Nội dung đệ trình”) do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các Nội dung gửi này cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào, thương mại hoặc cách khác, mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Theo đây, bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kỳ Đệ trình nào như vậy và theo đây bạn đảm bảo rằng mọi Đệ trình như vậy là bản gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các Đệ trình đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ sự truy đòi tới chúng tôi đối với bất kì cáo buộc hoặc xâm phạm hay chiếm đoạt thực tế của bất kì quyền sở hữu nào trong đệ trình của bạn.

Quảng cáo

Chúng tôi cho phép các nhà quảng cáo hiển thị quảng cáo của họ và thông tin khác trong các khu vực nhất định của Trang web, chẳng hạn như quảng cáo tại hai bên trang web hay quảng cáo biểu ngữ. Nếu bạn là nhà quảng cáo, bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bất kì quảng cáo nào mà bạn đặt ở trên trang Web và bất kì dịch vụ cung cấp trên trang Web hoặc sản phẩm bán thông qua các quảng cáo đó. Hơn nữa, là một nhà quảng cáo, bạn bảo đảm và tuyên bố rằng bạn sở hữu tất cả quyền và thẩm quyền để đặt quảng cáo trên trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai và quyền theo hợp đồng. Chúng tôi đơn thuần chỉ cung cấp không gian để đặt các quảng cáo đó và chúng tôi không có quan hệ với nhà quảng cáo.

Quản lí trang Web

Chúng tôi bảo lưu quyền nhưng không có nghĩa vụ đối với việc: (1) quản lí trang Web với mục đích vi phạm các điều khoản sử dụng; (2) tiến hành hoạt động pháp lý chống lại bất kì ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm đạo luật hay các điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng như vậy tới cớ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá lớn hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kỳ cách nào; và (5) quản lý Trang web được thiết kế để bảo vệ quyền của chúng tôi và tài sản và để tạo điều kiện cho trang Web hoạt động bình thường.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của chúng tôi: https://www.atastay.com/privacy. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với Điều khoản Sử dụng này. Xin lưu ý rằng Trang web có máy chủ đặt tại Singapore. Nếu bạn truy cập Trang web từ bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới có luật hoặc các yêu cầu khác quy định việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân khác với luật hiện hành ở Singapore, thì thông qua việc tiếp tục sử dụng Trang web, bạn đang chuyển dữ liệu của mình sang Singapore, và bạn đồng ý để dữ liệu của mình được chuyển đến và xử lý tại Singapore.

Điều khoản và chấm dứt

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO KHÁC, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI VÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO HAY TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CHẶN TRUY CẬP ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB (BAO GỒM CHẴN ĐỊA CHỈ IP NHẤT ĐỊNH), TỚI BẤT KÌ NGƯỜI NÀO BẤT KỂ LÝ DO HOẶC KHÔNG CÓ LÝ DO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI X M PHẠM TỚI BẤT KÌ TUYÊN BỐ, SỰ BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT ĐƯỢC GHI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KÌ LUẬT HAY QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG HAY THAM GIA VÀO TRANG WEB HOẶC XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN VÀ BẤT KÌ NỘI DUNG HAY THONG TIN MÀ BẠN ĐĂNG VÀO BẤT KÌ LÚC NÀO, MÀ KHÔNG CÓ CẢNH BÁO, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA CHÚNG TÔI.

Nếu chúng tôi chấm dứt hay đình chỉ tài khoản của bạn với bất kì lý do gì, bạn sẽ bị cấm đăng kí và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hay đi mượn hay tên của bên thứ ba, ngay cả khi bạn thực hiện thay cho bên thứ ba. Ngoài việc chấm dứt hay đình chỉ tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện hành động pháp lý hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn, biện pháp dân sự, hình sự và lệnh cấm.

Sửa đổi và can thiệp

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của Trang web vào bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của mình. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ luôn có sẵn. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang web trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web. Không có nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là có nghĩa vụ bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến trang web đó.

Luật pháp hiện hành

Các điều khoản này sẽ được quản lý và được định nghĩa theo đạo luật của Singapore. Tastech Pte Ltd và bản thân bạn đồng ý mà không có sự thay đổi rằng tòa án của Singapore sẽ có quyền tài phán độc quyền để giải quyết bất kì tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan tới các điều khoản này.

Giải quyết tranh chấp

Trọng tài ràng buộc

Bất kì tranh chấp phát sinh hay có liên quan đến hợp đồng này, bao gồm bất kì câu hỏi liên quan đến sự tồn tại, sự hợp lệ hay chấm dứt, phải được thể hiện và phải được giải quyết sau cùng bởi tòa án trọng tài thương mại quốc tế thuộc ủy ban trọng tài châu u (Số 146 Louise Avenue, Brussels, Bỉ/ Belgium, Brussels, Avenue Louise, 146) theo điều lệ của ICAC, cái mà do tham chiếu đến, sẽ được coi là một phần của điều này. Số lượng trọng tài sẽ là ba (3). Trụ sở, hay nơi pháp lý, trọng tài sẽ được đặt ở Singapore, Singapore. Ngôn ngữ để giải quyết sẽ là tiếng Anh. Luật áp dụng của hợp đồng sẽ là luật quy định quyền hạn nhiệm vụ của Singapore.

Giới hạn

Các Bên đồng ý rằng bất kỳ trọng tài nào sẽ được giới hạn trong Tranh chấp giữa các Bên riêng lẻ. Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, (a) không có trọng tài nào được tham gia với bất kỳ thủ tục nào khác; (b) không có quyền hoặc thẩm quyền đối với bất kỳ Tranh chấp nào được phân xử trên cơ sở khởi kiện tập thể hoặc sử dụng các thủ tục khởi kiện tập thể; và (c) không có quyền hoặc thẩm quyền để bất kỳ Tranh chấp nào được đưa ra với tư cách đại diện có mục đích thay mặt cho công chúng hoặc bất kỳ người nào khác.

Trường hợp ngoại lệ của quyền trọng tài

Các Bên đồng ý rằng các Tranh chấp sau đây không phải tuân theo các quy định trên liên quan đến trọng tài ràng buộc: (a) bất kỳ Tranh chấp nào tìm cách thực thi hoặc bảo vệ hoặc liên quan đến tính hợp lệ của bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một Bên; (b) bất kỳ Tranh chấp nào liên quan đến, hoặc phát sinh từ các cáo buộc trộm cắp, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền riêng tư hoặc sử dụng trái phép; và (c) bất kỳ yêu cầu bồi thường theo lệnh. Nếu điều khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì không Bên nào sẽ chọn phân xử bất kỳ Tranh chấp nào nằm trong phần đó của điều khoản này được coi là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành và Tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một tòa án có thẩm quyền trong các tòa án được liệt kê cho quyền tài phán trên và các Bên đồng ý tuân theo quyền tài phán cá nhân của tòa án đó.

Chỉnh sửa

Có thể sẽ có thông tin trên trang Web có chứa lỗi đánh máy, không chuẩn xác hoặc bị lược bỏ, bao gồm mô tả, giá tiền, sự khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền chỉnh sửa bất kì lỗi sai, sự không chuẩn xác, cái bị lược bỏ và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên trang Web vào bất kì thời điểm nào, mà không báo trước.

Khuyến cáo

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG VÀ CÓ SẴN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG SẼ CHỊU HOÀN TOÀN RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. VỚI SỰ CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT TỚI MỨC TỐI ĐA, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ HAY ÁM CHỈ, LIÊN QUAN TỚI TRANG WEB VÀ VIỆC SỬ DỤNG NÀY CỦA BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO ĐẢM CỦA VIỆC BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM, SỰ PHÙ HỢP PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM ĐƯỢC ĐỀ CẬP. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HAY ĐẠI DIỆN CHO SỰ CHÍNH XÁC HAY SỰ HOÀN THIỆN CỦA NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB HAY NỘI DUNG CỦA BẤT KÌ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KÌ (1) LỖI SAI, SAI SÓT HAY SỰ KHÔNG CHUẨN XÁC CỦA NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU, (2) THƯƠNG TÍCH CÁ NH N HAY THIỆT HẠI TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC TRUY CẬP CỦA BẠN VÀ VIỆC SỬ DỤNG TRÊN TRANG WEB BẤT KỂ LÀ TỰ NHIÊN HAY KHÔNG, (3) BẤT KÌ TRUY CẬP TRÁI PHÉP TỚI VÀ SỬ DỤNG MÁY CHỦ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KÌ THÔNG TIN CÁ NH N VÀ/HOẶC BẤT KÌ VÀ TOÀN BỘ THÔNG TIN CÁ NH N VÀ/HOẶC THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐƯỢC LƯU TRỮ TẠI Đ Y, (4) BẤT KÌ CAN THIỆP HAY CHẤM DỨT VIỆC TRUYỀN THÔNG TIN TỚI HOẶC TỪ TRANG WEB, (5) BẤT KÌ LỖI, VIRUS, VIRUS TROJAN HAY CÁI TƯƠNG TỰ MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐI TỚI HOẶC THÔNG QUA BÊN THỨ BA VÀ/HOẶC (6) BẤT KÌ LỖI SAI HAY LƯỢC BỎ TRONG BẤT KÌ NỘI DUNG VÀ TÀI LIỆU HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KÌ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI CỦA BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG BẤT KÌ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, TRUYỀN ĐI HOẶC CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BẢO CHỨNG, CHỨNG THỰC, BẢO ĐẢM HAY CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KÌ SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ ĐƯỢC QUẢNG CÁO HAY ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI MỘT BÊN THỨ BA THÔNG QUA TRANG WEB, BẤT KÌ TRANG WEB CÓ SIÊU LIÊN KẾT HAY BẤT KÌ TRANG WEB HAY ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN BẤT KÌ BIỂN HIỆU HAY CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO KHÁC, VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG LÀ BÊN LIÊN QUAN HAY BẰNG CÁCH NÀO ĐÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÍ BẤT KÌ GIAO DỊCH SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KÌ NHÀ CUNG CẤP THỨ BA. ĐỐI VỚI VIỆC MUA SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ THÔNG QUA BẤT KÌ TRUNG GIAN HAY TRONG ĐIỀU KIỆN NÀO, BẠN NÊN DÙNG PHÁN ĐOÁN TỐT NHẤT CỦA BẢN TH N VÀ CẨN TRỌNG KHI CẦN THIẾT.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG BẤT KÌ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHÚNG TÔI HAY GIÁM ĐỐC, NH N VIÊN HAY ĐẠI LÝ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HAY BẤT KÌ BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, G Y RA HẬU QUẢ, MANG TÍNH ĐIỂN HÌNH, VÔ TÌNH, ĐẶC BIỆT HAY MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, BAO GỒM THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, THU NHẬP, MẤT DỮ LIỆU HAY THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI NHẬN BIẾT ĐƯỢC NGUY CƠ CỦA THIỆT HẠI ĐÓ. BẤT KỂ NHỮNG CÁI MÀ TRÁI VỚI ĐIỀU Ở Đ Y, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI TỚI BẠN DO BẤT KÌ LÝ DO NHƯ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA, SẼ CHỈ GIỚI HẠN TỐI ĐA Ở SỐ TIỀN PHẢI TRẢ, NẾU CÓ, BỞI BẠN TỚI CHÚNG TÔI TRONG VÒNG 6 THÁNG TRƯỚC KHI BẤT KÌ LÝ DO CỦA HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH. MỘT SỐ LUẬT CỦA MỸ VÀ QUỐC TẾ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI SỰ BẢO ĐẢM HAY LOẠI TRỪ ĐƯỢC ĐỀ CẬP HOẶC GIỚI HẠN CỦA MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU BẠN LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA NHỮNG LUẬT NÀY, MỘT SỐ HAY TẤT CẢ NHỮNG KHUYẾN CÁO HAY GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây phương hại tới chúng tôi, bao gồm các chi nhánh, bên liên quan và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi khỏi bất kì và chống lại mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hay yêu cầu bao gồm khoản phí và chi phí hầu tòa hợp lí gây ra bởi bên thứ ba do hay phát sinh bởi: (1) việc sử dụng trang Web; (2) vi phạm các điều khoản sử dụng này; (3) bất kì vi phạm nào của tuyên bố và sự bảo đảm của bạn được quy định trong các điều khoản sử dụng này; (4) Sự vi phạm của bạn đối với quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) bất kỳ hành động có hại công khai nào đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối qua Trang web. Bất kể những điều đã quy định ở trên, chúng tôi giữ quyền, bằng chi phí của mình, nắm sự bảo vệ và quản lý độc quyền bất kì việc gì mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý sẽ hợp tác, bằng chi phí của mình, để chúng tôi bảo vệ những lời khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi chúng tôi nhận thức được điều đó.

Dữ liệu người dùng

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến trang Web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của trang Web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng trang Web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên theo định kỳ, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn về bất kỳ mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với dữ liệu đó.

Giao tiếp điện tử, giao dịch và chữ kí

Việc truy cập trang Web, gửi thư điện tử cho chúng tôi và hoàn thành mẫu trực tiếp cấu thành nên giao tiếp điện tử. Bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ ở dưới dạng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. BẠN THEO ĐÓ ĐÒNG Ý ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỮ KÍ ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, MỆNH LỆNH HAY BẤT KÌ HÌNH THỨC HỒ SƠ VÀ NHẬN THÔNG BÁO ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH, VÀ BẢN GHI GIAO DỊCH ĐƯỢC TIẾN HÀNH HAY HOÀN THÀNH BỞI CHÚNG TÔI HAY QUA TRANG WEB. Bạn, theo đó, từ bỏ bất kì quyền lợi hay yêu cầu dưới bất kì quy chế, quy định, điều lệ, sắc lệnh hay các luật khác trong bất kì quyền tài phán nào mà yêu cầu chữ kí gốc hay gửi hay lưu giữ bản hồ sơ phi điện tử, hay đối với khoản thanh toán hay khoản cấp tín dụng bằng bất kì hình thức nào ngoài hình thức điện tử.

Điều khoản khác

Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên Trang web hoặc đối với Trang web cấu thành toàn bộ thỏa thuận và đồng thuận giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ không được coi như một là sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản Sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chỉ định bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ hoặc không thực hiện được do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản sử dụng này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng các điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là chống lại chúng tôi do là kết quả của việc soạn thảo chúng. Bạn, theo đó, sẽ từ bỏ bất kì quyền bào chữa nào mà dựa trên mẫu điện tử của các điều khoản sử dụng này và việc thiếu chữ kí của các bên với mục đích thực hiện các điều khoản sử dụng này.

Liên hệ với chúng tôi

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến Trang web hoặc để nhận thêm thông tin về việc sử dụng Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Tastech Pte Ltd

9 Temasek Boulevard, Suntec Tower Two #07-01 (Unit No: AR04)

Singapore 038989

Phone: (+65) 6261 3219

support@atastay.com